ඔන්-ග්‍රිඩ් ඉන්වර්ටර්
බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය
SMART ENERGY CLOUD
ඔන්-ග්‍රිඩ් ඉන්වර්ටර්
R3 Pro මාලාව
30kW / 33kW / 36kW / 40kW
තුන් අදියර, 3 MPPT

RENAC Pro Series ඉන්වර්ටරය විශේෂයෙන්ම නේවාසික රටවල කුඩා වාණිජ ව්‍යාපෘති සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.එහි සංයුක්ත|සැලසුම් කිරීම, ඉන්වර්ටරය සැහැල්ලු වන අතර ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. උපරිම කාර්යක්ෂමතාව 98.8% වේ. උසස් සැලසුම් කරන ලද වාතාශ්රය පද්ධතියක් සමඟින්, ඉන්වර්ටරයට තාපය කාර්යක්ෂමව විසුරුවා හැරීමට හැකි වේ.

ඔන්-ග්‍රිඩ් ඉන්වර්ටර්

R3 Pro මාලාව

30kW / 33kW / 36kW / 40kW
තුන් අදියර, 3 MPPT

RENAC Pro Series ඉන්වර්ටරය විශේෂයෙන්ම නේවාසික රටවල කුඩා වාණිජ ව්‍යාපෘති සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.එහි සංයුක්ත|සැලසුම් කිරීම, ඉන්වර්ටරය සැහැල්ලු වන අතර ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. උපරිම කාර්යක්ෂමතාව 98.8% වේ. උසස් සැලසුම් කරන ලද වාතාශ්රය පද්ධතියක් සමඟින්, ඉන්වර්ටරයට තාපය කාර්යක්ෂමව විසුරුවා හැරීමට හැකි වේ.

විශේෂාංග
R3 Pro මාලාව
R3 Pro මාලාව
R3 Pro මාලාව
111
222
03